OBEC KŘEČ                     


 

Změna č.1 územního plánu obce Křeč

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Usnesení č.91/2018            

Veřejná vyhláška změny č.1 územního plánu Křeč            

Textová část včetně odůvodnění            

Příloha odůvodnění a text s vyznačením změn            

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu            

Koordinační výkres            

Hlavní výkres            

Hlavní výkres - změna funkčního využití            

Výkres základního členění území            

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací            

Schéma řešených území            

Úplné znění po vydání změny č.1 územního plánu Křeč            

Výkres základního členění území - úplné znění            

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění            

Hlavní výkres - úplné znění            

Koordinační výkres - úplné znění